De sociaal-economische veranderingen in deze wijken, gecombineerd met een vergrauwing, maken dat corporaties en gemeenten in deze wijken willen ingrijpen en bijsturen. Dit leidt tot nieuwe onderzoeksvragen en ontwerpopgaven. De actualiteit heeft zich van het onderwerp meester gemaakt met ondermeer het boek ‘De Grote Verbouwing’ en de tentoonstelling daarover in het Nai.


Het is een goed moment om stil te staan bij de manier waarop met de huidige en toekomstige kwaliteit van die wijken moet worden omgegaan. In het programma werden drie richtingen voor duurzame kwaliteit onderzocht: Restaureren, Muteren en Amoveren. Hoofdthema was uiteraard de verwachting in stedenbouw en architectuur.


Er werden steeds vijf subthema’s geselecteerd vanwege hun belang voor  het succes van het welslagen van de herstructureringsopgave.
- bouw- en woontechnische kwaliteit of duurzaamheid
- de sociale kwaliteit en identiteit (de mensen in de wijk)
- de voorzieningen (commercieel en sociaal)
- de kwaliteit van de openbare ruimte (wegen, groen en water)
- de culturele identiteit (vormgeving van een speciale plaats als uithangbord van de wijk).


Het programma beoogde het verbreden van het perspectief van alle betrokken die met de naoorlogse wijken van doen hebben. Concreet werd bereikt dat de betrokken meer mogelijkheden te zien kregen dan wat men voorheen dacht. Bij de voorstellen ging om het ideeën, ingrepen die bijdragen aan het proces van herstructurering en waar alle Twentse naoorlogse wijken van zouden kunnen profiteren.


Het programma bestond uit een combinatie van een dag- en een avondprogramma. Centraal stonden de uitwerking en discussie over de drie richtingen: Restaureren, Muteren en Amoveren.
In het middagprogramma werd door de uitgenodigde deelnemers in gemengde samenstelling gewerkt aan de verdieping van de ontwerpopgave. De middagdeelnemers gingen uiteen in drie werkgroepen. Drie teams (ong. 8 personen) met ieder een coach kregen elk een wijk (Klein Driene, Backenhagen en Veldwijk) toegewezen, waarbij werd gekeken naar restaureren, muteren of amoveren. Telkens daar waar de vraag naar het toekomstig product nog open is.
Iedere groep kreeg een digitale camera en een ontwerpondergrond plus teken- en schrijfmateriaal. Aan iedere groep werd een coach toegevoegd die deskundig is in het thema.
Daarna gingen de teams met de coach en een digitale camera de wijk in. Gedurende de wandeling moest de discussie binnen het team opgang komen. Het was de bedoeling dat alle teams aan het eind van de middag terugkwamen en dan een presentatie in elkaar zetten, waarbij de verwachting in architectuur en stedenbouw moest worden teruggekoppeld naar de 5 subthema’s (de sociale kwaliteit, de kwaliteit van de openbare ruimte, voorzieningen en culturele identiteit/uithangbord). Per team werd een rapporteur aangewezen in principe was dat de coach.
De groepen maakten een voorstel in een PPT-presentatie voor de avonddiscussie. Achtergrond tijdens de presentatieavond was het optimisme uit de film van Jort den Hollander van hoe het ooit eens was. Tevens werd er een fotowand van “De Grote Verbouwing” getoond. Tijdens het avondprogramma werd door ieder team een presentatie gegeven aan het publiek, waarna aan de coaches gevraagd werd op de andere plannen te reageren en het debat aan te gaan.


Discussieleider:  
- Theo Hakkert (columnist TC/Tubantia)

Deelnemers:  
Drie groepen bestaande uit: 1 coach, 1 coordinator sociaal vanuit een gemeente, 1 ontwerper vanuit een gemeente, 1 jonge en 1 oudere bewoner, 1 corporatiemedewerker, een medewerker uit de marktsector en twee werkgroepleden.

De coaches zijn:
- Klaas Waarheid, Van Schagen architecten uit Rotterdam/ restaureren/ Klein Driene-Noord.
- Alex van den Beld, Onix architecten uit Groningen/ muteren/ Backenhagenlaan e.o.
- Bart Duvekot architect uit Amsterdam/ amoveren/ Veldwijk of Berflo Es Zuid.

Locatie:   
De Rafaëlkerk (ook bekend als de Koepelkerk Klein Driene) Hengelo

Bezoekers:  
circa 100 betrokken burgers, vormgevers, adviescommissies, beleidsmedewerkers, corporaties, politiek en bestuurders, projectontwikkelaars