20-11-03 | Wennen aan water in Twente?

Datum en aanvang

Gehouden op 20 november 2003

Vroeger was het niet ongewoon dat de lage delen van Twente in de winter geruime tijd onder water stonden. Na de aanleg van kanalen, kanalisering van beken etc. kwamen deze overstromingen nauwelijks meer voor. Maar nu leiden piekafvoeren tijdens hevige regenbuien weer vaak tot wateroverlast. Een toename van de extremen in ons klimaat, maar ook de vergaande verstedelijking - met steeds meer verhard oppervlak - kunnen daarbij als oorzaken worden aangewezen. De dan overvolle riolen storten vervuild water over op het oppervlaktewater. Het versneld afvoeren van water heeft weer tot gevolg dat gebieden verdrogen.

Tot een tiental jaren geleden was het waterbeheer nog met name gericht op effectieve aan- en afvoer van water. Het waterbeheer in Nederland heeft door de nieuwe problematiek nieuwe doelen gekregen. Er worden duurzame watersystemen ontwikkeld zoals gescheiden rioolstelsels, waterinfiltratie-systemen en retentiebekkens.

Maar het vasthouden en bergen van water in stedelijk gebied vraagt ruimte, en die ruimte is schaars. Zo worden nieuwe oplossingen gezocht om water te combineren met wonen, werken, recreeëren en natuur. Dit biedt kansen en uitdagingen voor de stedenbouwer, de landschapsarchitect en de architect; altijd in nauw overleg met medewerkers van de waterschappen.